CÔNG BỐ KHOA HỌC VÀ CÁC BÁO CÁO TUYỂN CHỌN

  • Các báo cáo khoa học tham dự hội nghị sẽ được các tiểu ban chuyên môn tuyển chọn, phản biện và đăng tải trên Kỷ yếu hội nghị.
  • Phòng Khoa học công nghệ, Nghiên cứu và Phát triển sẽ hỗ trợ thủ tục các tác giả đăng tải bài báo toàn văn trên các tạp chí: Khoa học công nghệ Giao thông vận tải (ISSN: 1859-4263); Phát triển Khoa học và Công nghệ – ĐHQG-Tp.HCM (ISSN: 1859-0128); Giao thông vận tải (ISSN:0866-7012) ; Khoa học Công nghệ hàng hải (ISSN: 1859-316X), …
  • Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ban thư ký hoặc tham khảo trên website hội nghị.

Leave us a Comment