THỦ TỤC NỘP BÁO CÁO

  • Bản tóm tắt và toàn văn báo cáo được nộp trực tuyến trên website: ut.edu.vn/home/hnkhcn2018
  • Định dạng bài báo theo hướng dẫn, được tải về từ website hội nghị (file đính kèm).
  • Ngôn ngữ viết bài và trình bày trong hội thảo: tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Leave us a Comment